eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)

Peter, 30.06.2008 (60351 pretan)

   Dávnejšie som uvaoval, e sa pôjdem pozrie na miesta, ktoré boli kedysi „domovom“ najstaršieho parného ruša na Slovensku U 36.003 (Katky). Zaujímalo ma, i sa po tokých rokoch nájdu v údolí Hnilca a Smolníka nejaké pozostatky po úzkorozchodnej trati, na ktorej chodil kedysi parný ruše U 36.003 spolu s ostatnými rušami.

Tak som sa jedného rána vybral do Smolníka, do mesteka s bohatou baníckou históriou v Slovenskom Rudohorí. Kee úsek úzkorozchodnej trate z Gelnice do Mníška nad Hnilcom bol neskôr prestavaný na tra s normálnym rozchodom, zameral som svoju pozornos hlavne na úsek od Mníška nad Hnilcom do Smolníka. O tom, ako som pochodil, sa môete doíta v tejto krátkej reportái.
 
Skromné informácie o histórii zrušenej trate idúcej z Gelnice do Mníška nad Hnilcom a Smolníka sú uvedené v rôznej literatúre. Pri svojej návšteve som sa presvedil, e aj dnes po viac ako 40. rokoch od zrušenia trate, stále existuje niekoko jej pozostatkov. Dokonca tu ijú udia, ktorí na bohatú históriu Smolníka a úzkorozchodnú tra s nostalgiou spomínajú. Aj vaka informáciám, ktoré mi ochotne poskytli, sa mi podarilo niekoko zvyškov zrušenej úzkorozchodnej eleznice nájs. Vaný som najmä za pozoruhodné autentické fotografie zo súkromnej zbierky, ktoré som mal monos vidie. Na fotografiách bola zaznamenaná nielen história Smolníka, ale aj tunajšej úzkorozchodnej trate.

Smolník

 
Tak ako tomu bolo vo väšine prípadov, aj eleznica v údolí Hnilca a Smolníka nevznikla samoúelne. Z tohto dôvodu je potrebné aspo pár vetami opísa historické súvislosti, ktoré predchádzali jej vzniku. V tejto oblasti Slovenského Rudohoria u od 13. storoia vznikali banícke sídla, napr. Helcmanovce, Jaklovce, akarovce, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Slovinky, ale tie Gelnica a Smolník, ktoré získali mestské práva. ailo sa tu zlato, striebro, medené rudy, pyrit, siderit a iné rudy. Niektoré vyaené rudy sa tu aj spracovávali, o sa prejavilo aj v názvoch niektorých sídiel, známe sú Mária Huta, Matilda Huta, i Smolnícka Huta. Popri baníctve a hutníctve sa tu rozvíjal aj drevársky priemysel. Zaiatkom 19. storoia nastal po vyaení zlatých, strieborných a medených rúd mierny úpadok v tejto oblasti, ale po otvorení nových rudných loísk nastal opä rozmach priemyslu a zvýšili sa poiadavky na dopravu. Po otvorení posledného úseku Košicko-bohumínskej eleznice (KB) zo Spišskej Novej Vsi a Margecian do Kysaku sa zaali vyaené rudy prepravova na konských povozoch do Margecian, kde sa prekladali na vozne KB.

Smolník

Smolnícke pleso, resp. vodná nádr Úhorná
Smolnícke pleso, resp. vodná nádr Úhorná
 
Snaha o výstavbu miestnej eleznice v údolí Hnilca zaala ma reálnu podobu po schválení zákona o výstavbe lokálnych tratí. Vzniklo Gelnické konzorcium, ktoré tvorili tunajší podnikatelia Gertle M. a Comp., Peter Matuška, Adolf Reich a Ján Aradi. Na financovaní eleznice sa podieala tie Anglicko-rakúska a Uhorská krajinská banka. Gelnícke konzorcium získalo koncesiu na výstavbu a prevádzku miestnej eleznice nariadením ministerstva dopravy . 28543/81.IX.14. Poda nej sa povoovala výstavba úzkorozchodnej eleznice s rozchodom 1 m od stanice KB v Margecanoch cez Gelnicu a Mníšek nad Hnilcom do Smolníckej Huty. Neskôr bola koncesia výnosom uhorskej vlády z 23.6.1884 upravená tak, e úsek Margecany – Gelnica sa mal postavi s normálnym rozchodom. Na financovaní eleznice sa podieala predovšetkým Anglicko-rakúska a Uhorská krajinská banka.
 
Výškové a smerové údaje trate (poskytol p. Š. Theis)
Výškové a smerové údaje trate (poskytol p. Š. Theis)
  
Skutone, úsek trate z Margecian do Gelnice bol vybudovaný s normálnym rozchodom 1435 mm. Z Gelnice pokraovala úzkorozchodná tra do Mníška nad Hnilcom a Smolníckej Huty, pre nedostatok financií sa nepodarilo túto úzkorozchodnú tra postavi a po Smolník. Úsek s normálnym rozchodom mal dku 7,3529 km, úzkorozchodný úsek meral 25,510 km. Výstavba trate bola dos nároná, násypy a zárezy dosahovali výšku a 14 m. Postavi sa muselo šes väších mostov s rozpätím cez 10 m s drevenou alebo eleznou konštrukciou. Spolu bolo na staniciach postavených 6 výpravných budov so skladmi, 7 nákladísk, 3 remízy rušov a na šírej trati 8 stránych stanovíš. Na trati bolo 78 úrovových priecestí, 1 nadchod a 3 podchody. Celkové náklady výstavby dosiahli iastku 2430000 korún.

Mapa okolia

Mapa úzkokoajky Gelnica - Mníšek n. Hnilcom - Smolnícka Huta
 
Osobná doprava na trati v údolí Hnilca zaala 27. decembra 1884 a nákladná o štyri dni neskôr, 31. decembra 1884. Pre dopravu vlakov na úzkorozchodnej trati boli na základe výnimky (pre nákup elezniného materiálu z cudziny bolo potrebné výnimoné povolenie) objednané 4 parné rušne. Vyrobila ich v roku 1884 nemecká lokomotívka Ch. Hagans v Erfurte (výr. . 172 – 175) a mali íselné oznaenie 1 a 4, neskôr v roku 1931 u SD boli oznaené ako U 36.001 a 04. Konštrukne boli rušne riešené tak, e na vnútornom ráme boli bez monosti prieneho a pozdneho posunu uloené tri hnacie nápravy. Kolesá strednej nápravy nemali okolesník, o umonilo lepšiu prevádzku v oblúkoch. Rušne mali len jednostrannú runú brzdu. Na úseku trate normálnym rozchodom boli pouívané rušne KB (triedy XIIb, neskôr na SD boli oznaené ako 310.7). Druhá najstaršia úzkorozchodná eleznica na Slovensku, teda eleznica v údolí Hnilca a Smolníka priniesla oivenie. Jej vozový park bol pomerne bohatý, eleznica mala šes osobných vozov a 69 vozov nákladných. Posledná väšia dodávka vozov pre úzkorozchodnú eleznicu bola v roku 1908, vtedy boli dodané dva osobné a 15 nákladných vozov.

st. Smolnícka Huta (zdroj:1)


st. Smolnícka Huta (fotografiu poskytol p. Š. Theis)
st. Smolnícka Huta (fotografiu poskytol p. Š. Theis)
 
st. Smolnícka Huta (fotografiu poskytol p. Š. Theis)
st. Smolnícka Huta (fotografiu poskytol p. Š. Theis)

alšou zaujímavosou zo elezninej histórie okolia Smolníka je, e roku 1907 sa zo Smolníckej Huty postavila alšia úzkorozchodná tra, išlo o lesnú eleznicu s rozchodom 760 mm, ktorá vychádzala z konenej stanice miestnej eleznice v Smolníckej Hute a viedla cez Smolník do Kotliny a Úhornej. Teda v elezninej stanici Smolnícka Huta sa stretli dva úzke rozchody, 1000 mm a 760 mm. Lesná eleznika (Kotlina) mala štyri odboky a jej dka bola asi sedem kilometrov.
 
Lesná eleznica Kotlina (fotografie poskytol p. Š. Theis)
Lesná eleznica Kotlina (fotografiu poskytol p. Š. Theis)
 
Lesná eleznica Kotlina (fotografiu poskytol p. Š. Theis)
 
Údaje o maximálnom stúpaní trate sa rozchádzajú, údajne mala ma najväšie stúpanie 50 promile, iné zdroje hovoria iba o 35 promile. Minimálny polomer oblúkov trate bol 50 metrov. Na tejto lesnej eleznike v roku 1935 premával jeden parný ruše a jeden motorový ruše. Bolo tu 24 plošinových a oplenových vozov. Lesná eleznica slúila na dovoz dreva do píly Beckengrund z okolitých lesov.

Smolnícka Huta - výpravná budova - súasný stav
Prevádzka na eleznici sa v podstate nezmenila ani po vzniku SR 28. októbra 1918. Stanica Smolnícka Huta bola v roku 1926 premenovaná na Smolník. Tento názov stanica mala a do 15. mája 1930, kedy sa jej vrátil pôvodný názov. Zaiatkom roku 1931 došlo k zoštátneniu trate za náhradu 1,9 milióna korún na úet novej elezninej trate z ervenej Skaly do Margecian. Okrem stagnácie výkonov trate z dôvodu hospodárskej krízy hlavným dôvodom bol plán výstavby novej trate, tzv. stredoslovenskej magistrály. Práce na tejto novej trati z ervenej Skaly do Margecian zaali roku 1934. Trasa úseku trate z Margecian do Gelnice zostala zachovaná, tra bola však zrekonštruovaná na parametre hlavnej trate a práce boli dokonené v júni 1936. Z Gelnice do Mníšku nad Hnilcom bola tra stavaná v novej trase. To umonilo prevádzku na úzkorozchodnej trati nejaký as aj poas výstavby novej trate. A v lete 1935 bola elezniná doprava na úzkorozchodnej trati nahradená autobusovou dopravou. elezniná doprava na novom úseku trate z Gelnice do Mníšku nad Hnilcom s rozchodom 1435 zaala 22. decembra 1935. V Mníšku nad Hnilcom bola postavená nová prijímacia budova a stanica sa stala riadiacou pre úsek trate do Margecian. Celá tra z ervenej Skaly do Margecian bola daná do prevádzky 26. júla 1936.

Osobné vozne úzkorozchodnej eleznice - súasný stav
Osud úzkorozchodnej trate z Mníšku nad Hnilcom do Smolníckej Huty sa stal neistý. Historické pramene uvádzajú, e na prestavbu tohto úseku trate na normálny rozchod nebol štátny záujem, teda ani finanné prostriedky. Pôvodná stavebná dka 25,458 kilometrov, resp. 25,429 kilometrov prevádzkovaná dka úzkorozchodnej trate z Gelnice do Smolníckej Huty sa skrátila na úsek dlhý len 9,289 kilometrov stavebnej dky, resp. 9,080 kilometrov prevádzkovej dky. U v tom ase sa dokonca objavili názoru na úplné zrušenie nerentabilnej úzkorozchodnej trate do Smolníckej Huty.
 
Cestovný poriadok z roku 1948
 
K zrušeniu trate nakoniec nedošlo, ale na trati bola od 26. júla 1936 obnovená len nákladná doprava. Tra bola povaovaná viac menej za vlekovú. Dielenské a opravárenské innosti boli presahované do Smolníckej Huty, kde boli sústredené elezniné stroje a personál úzkorozchodnej trate. V roku 1940 sa vzrástla výroba v Harmaneckých papierach, o znamenalo aj zvýšenie nákladnej dopravy na tejto úzkorozchodnej trati z dôvodu prepravy drevnej hmoty. Od 1. júla 1940 bola na trati obnovená aj osobná doprava. Po zrušení úzkorozchodnej trate z Hronskej Breznice (Hronskej Dúbravy) do Banskej Štiavnice z dôvodu jej prestavby na normálny rozchod (30. októbra 1949), prešla do Smolníckej Huty as vozového parku. Bol to ruše U 35.103 a spä sa vrátil aj parný ruše U 36.004, ktorý bol do Hronskej Breznice zapoianý.
 
Smolnícka Huta - zvyšky trate
Smolnícka Huta - zvyšky trate
 
Smolnícka Huta - most nad Smolníkom
Smolnícka Huta - most nad Smolníkom
 
Hospodársky vývoj na Slovensku po 2. svetovej vojne znamenal aj kvalitnejšie cesty a rozvíjajúcu sa automobilovú dopravu, ktorá bola silným konkurentom elezninej trate. Aj tohto dôvodu sa stala úzkorozchodná eleznica nerentabilnou a nakoniec 27. mája 1961 bola zastavená osobná doprava a 30. apríla 1965 aj nákladná doprava. Ešte v roku 1955 boli parné rušne U 35.103 a U 36.004 premiestnené do Košíc na Košickú pioniersku eleznicu, ktorá bola otvorená 21. augusta 1955.
 
Spišská Nová Ves - U 36.003 na pomníku
(fotografiu poskytol p. Š. Theis zo zbierky p. M. Luáka)
U 36.003 na pomníku (poskytol p. Š. Theis zo zbierky p. M. Luáka)
 
Parný ruše U 36.003 bol prevezený do Spišskej Novej Vsi, kde nejaký as slúil ako vykurovací kotol K 276 a neskôr bol ako pamätník uchovaný pre alšie generácie. ia, parné rušne U 35.103 a U 36.004 boli po dodaní motorových TU 29.2 v roku 1961 zlikvidované.
 
Mníšek nad Hnilcom - most úzkokoajky nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom - most úzkokoajky nad Hnilcom
 
Mníšek nad Hnilcom - most úzkokoajky nad Hnilcom
 
Mníšek nad Hnilcom - súasná stanica na trati 173
Mníšek nad Hnilcom - súasná stanica na trati 173
 
Škoda, e aj táto úzkorozchodná tra bola zrušená. Banský priemysel v tejto oblasti u dávno zanikol a nový nevznikol. V júni tohto roku spolonos Imperial Tobacco Group, e zatvorí tabakovú továre v Smolníku. Mnostvo historických pamiatok v Smolníku a krásna okolitá príroda síce lákajú turistov, ale úzkorozchodná eleznika by bola urite silným magnetom, ktorý by prispel k rozvoju turistiky. Jej obnova je zrejme u nereálna. Pravdepodobne existujú aj alšie zvyšky úzkorozchodnej trate, najmä nejaké priepuste a mostíky. Ja som z asových dôvodov nešiel po celej trase, zastavil som sa len na miestach, o ktorých som vopred získal informácie. Prejs celý asi 9 km dlhý úsek je najvhodnejšie na bicykli, take ak mi to vyjde, do Smolníka sa ešte tento rok vrátim a informácie doplním.
 
Záujemcom o informácie o Smolníku a o zrušenej úzkorozchodnej trati odporúam tieto zdroje:
 
  1. Bartalský Ján a kol.: Smolník mesto medenorudných baní, Geocomplex, a.s., Bratislava 1993
  2. Badík Milan, Pavlík Eduard: Gelnica a okolie, Východoslovenské vydavatestvo Košice 1969
  3. HK: Zabudnutá úzkorozchodka údolím Hnilca, elezniá 1976 str. 153 a 155
  4. Ing. Halfar Richard, Ing. Kubáek Jií, CSc., Ing. Selecký Dezider, Krivosudský Michal, Janota Jozef: Katalóg historických elezniných vozidiel na území Slovenska, Albatros klub Bratislava 2001
  5. Internet, napr.: Smolník
Fotografie zo Smolníka a okolia a zrušenej úzkorozchodnej trate si môete pozrie vo fotoalbume

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home